งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
Maejo University dormitory

หัวหน้างานหอพัก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร