จำนวนนักศึกษาที่รองรับได้ และ ชื่อหอพักนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 19/4/2561 15:21:24     อ่าน : 19680
ปัจจุบันมีหอพักที่อยู่ในการดูแล จำนวน 10 อาคาร 
คือ 
หอพักชาย 4 อาคาร  (โดยรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

แผนผังหอพักแต่ละชั้น (หอพักชาย)

หอเทพนฤมิตร

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

หอวิทยศิลป์

ชั้น 1

ชั้น 2

 

หอวัฒนศิลป์

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

หอสหศิลป์

ชั้น 1

ชั้น 2

 

  
 หอพักหญิง 5 อาคาร  (โดยรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 


แผนผังหอพักแต่ละชั้น (หอพักหญิง)

หอผดุงศิลป์

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

 

หอศรีเกษตร

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

 

หอสุมิตร

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

 

หอฝึกหัดครู

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

 

หอรัตมา

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6

ชั้น 7

 
และ อีก1อาคาร เป็นหอพักให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ  
รวมรับนักศึกษาเข้าพักได้ทั้งสิ้น 2,972 คน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

หอพักนักศึกษาชาย

หอพักนักศึกษาหญิง

ชื่ออาคาร

จำนวน

ห้องพัก

จำนวนพัก

ต่อ 1 ห้อง

จำนวนคน

ที่รับได้

ชื่ออาคาร

จำนวน

ห้องพัก

จำนวนพัก

ต่อ 1 ห้อง

จำนวนคน

ที่รับได้

เทพนฤมิตร  (5ชั้น)

116

4

464

ผดุงศิลป์    (5ชั้น)

76

4

304

วิทยศิลป์     (2ชั้น)

28

4

112

ศรีเกษตร   (5ชั้น)

76

4

304

วัฒนศิลป์     (5ชั้น)

76

4

304

สุมิตร        (5ชั้น)

112

4

448

สหศิลป์       (2ชั้น)

27

4

108

ฝึกหัดครู    (5ชั้น)

112

4

448

       

รัตมา        (7ชั้น)

120

4

480

รวม นศ.ชาย

246

 

988

รวม นศ.หญิง

496

 

1,984

รวมรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด= 2,972