งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
Maejo University dormitory
355565