หัวหน้างานหอพัก

งานหอพัก - ฝ่ายประสานงาน

งานหอพัก - ฝ่ายธุรการประจำหอพัก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3084 , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3086 , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3087 , E-mail
พนักงานบริการ
Tel. 3084 , E-mail mon_jedsada@hotmail.com

งานหอพัก - ฝ่ายช่าง

งานหอพัก - ฝ่ายสนาม

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. 3085 , E-mail
พนักงานบริการ
Tel. 3085 , E-mail prasong_kh@mju.ac.th