ประวัติความเป็นมา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสำคัญแก่หอพักนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ให้บริการการพักอาศัยที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอนในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สังคมและพัฒนาการ ทางด้านอื่น ๆ และในปัจจุบันได้มีนโยบายเน้นหนักในเรื่องหอพักนักศึกษา คือ หอพักนักศึกษาจะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแหล่งของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (Living and Learning Center) มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะการให้บริการหอพักให้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณลักษณ์ 6 ประการ ดังนี้ 

ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ดี (Human ware)

• ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดองค์การ (Organware)

• ความรู้ความเข้าใจและติดตามข่าวสารของโลกได้ทันการ (Infoware)

• ความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางสร้าง สรรค์ (Technoware)

• ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม (Social ware)

• ความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถนำเอาพื้นฐานทางด้านการเกษตรมาปรับใช้ในอนาคตได้

 

จำนวนหอพักนักศึกษา

ปัจจุบันมีหอพักที่อยู่ในการดูแล จำนวน 10 อาคาร คือ หอพักชาย 4 อาคาร , หอพักหญิง 4 อาคาร โดยรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ อีก1อาคาร เป็นหอพักให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ รวมรับนักศึกษาเข้าพักได้ทั้งสิ้น 3,616 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

 
หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง
ชื่ออาคาร จำนวน ห้องพัก จำนวนพัก ต่อ 1 ห้อง จำนวนคน ที่รับได้ ชื่ออาคาร จำนวน ห้องพัก จำนวนพัก ต่อ 1 ห้อง จำนวนคน ที่รับได้
เทพนฤมิตร (5ชั้น) 116 4 464 สุมิตร (5ชั้น) 112 4 448
วัฒนศิลป์ (5ชั้น) 76 4 304 ฝึกหัดครู (5ชั้น) 112 4 448
ผดุงศิลป์ (5ชั้น) 76 4 304 รัตมา (7ชั้น) 120 4 480
ศรีเกษตร (5ชั้น) 76  4   304  อุดมศิลป์(7ชั้น) 216 4 864
รวม นศ.ชาย 344   1,376 รวม นศ.หญิง 560   2,240
รวมรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด= 3,616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อัตราค่าประกัน (ค่ามัดจำกุญแจและค่าทรัพย์สินเสียหาย)

1. คนละ 700 บาท / 1 ปีการศึกษา

2. บุคคลภายนอกที่เข้าพัก เก็บเงินค่ามัดจำกุญแจและผ้าปูที่นอน คนละ 200 บาท

การคืนเงินค่าประกัน

เงินค่าประกันจะจ่ายคืนให้กับนักศึกษา เมื่อกำหนด 1 ปี ที่นักศึกษาเข้าพักในหอพัก นักศึกษา โดยจะจ่ายตามกรณี ดังนี้

• จ่ายคืนเต็มจำนวน กรณีที่นักศึกษาไม่มีหนี้สินต่อหอพักนักศึกษา

• จ่ายคืนบางส่วน กรณีที่นักศึกษามีหนี้สินต่อหอพักนักศึกษา ทางหอพักนักศึกษาได้หักหนี้สินออกจากเงินค่าประกันแล้ว หากว่ายังมีเงินค่าประกันคงเหลืออยู่

• กรณีที่นักศึกษามีหนี้สินต่อหอพักนักศึกษาเกินกว่าจำนวนเงินค่าประกัน นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าประกันคืน และจะต้องชำระหนี้สินส่วนที่เกินให้เรียบร้อย

 

 

การเข้าพักในหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

นักศึกษาชาย – หญิง ชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าพักในหอพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ยกเว้น กรณีต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่มีเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

2. เป็นนักศึกษาที่ประกอบอาชีพอยู่ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ติดต่อกันกระทั่งปัจจุบัน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานนั้น หรือ

3. เป็นนักศึกษาที่มีสถานภาพสมรส

 

นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

• กรรมการหอพัก

• นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

• กรรมการองค์การนักศึกษาแม่โจ้

• กรรมการสภานักศึกษาแม่โจ้

• กรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา

• นักกีฬาโควตาดนตรีและนักกีฬาของมหาวิทยาลัย

• นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

• นักศึกษาที่มีความจำเป็นอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาได้ ในกรณีที่มีห้องพักว่าง ซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้างานหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำหอพัก

การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าไม่เข้าพักตามกำหนด จะมีความผิดและจะถูกส่งรายชื่อให้กับงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าพักในหอพัก มีดังนี้

• ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา

• ใบเสร็จรับเงินค่าประกัน

• ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก

• ใบมอบตัว

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

สิทธิในการพักอาศัยในหอพัก

• นักศึกษามีสิทธิ์พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเริ่ม ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 และหมดสิทธิ์การเข้าพักอยู่หอพัก เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2

• ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว จะโอนให้นักศึกษาอื่นไม่ได้

• การย้ายห้องพักจะต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหอพัก

• เมื่อมีการแจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีการยกเลิกสิทธิ์การพักในหอพัก หรือปิดหอพักอาคารใด ผู้อาศัยจะต้องขนย้ายสัมภาระส่วนตัวออกจากห้องพัก ส่งมอบห้องพักและพัสดุตามรายละเอียดในใบยืมพัสดุให้เจ้าหน้าที่หอพักภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีสิ่งใดในห้องพักเสียหายผู้อาศัยจะต้องรับผิดชอบ

***************

กำหนดเวลา เปิด – ปิด หอพักนักศึกษา >> เปิดเวลา 06.00 น . ปิดเวลา 22.00 น .

บริการและสวัสดิการในหอพัก

บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา

เตียงนอนพร้อมที่นอน

ตู้เสื้อผ้า

โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้

ราวตากผ้า

ผ้าม่าน

ถุงบรรจุขยะและภาชนะรองรับ

 

 

บริการที่จัดให้ทั่วไป

• บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยา

• บริการรับ - จ่าย จดหมาย และจดหมายลงทะเบียน

• บริการรับโทรสารให้กับนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• บริการโทรศัพท์ภายนอกอัตโนมัติ 13 หมายเลข

• บริการห้องเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ระบบอินเตอร์เน็ต

• บริการให้ยืมกุญแจสำรอง

• บริการเครื่องเรียกภายใน (อินเตอร์คอมฯ) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น .

• บริการอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น

• บริการรถรับ – ส่ง โรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• บริการยาสามัญประจำบ้าน

• บริการซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุด

• บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน บอร์ดสาระความรู้ โทรทัศน์

• บริการเครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน

• บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น .

• บริการโทรศัพท์สาธารณะ ชนิดหยอดเหรียญ

• บริการซัก – อบ - รีด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. (เอกชนเช่าประกอบการ)

• บริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

• บริการเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด บริเวณระเบียง ห้องน้ำ ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบหอพักทั้งหมด

• บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา

 

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

งานหอพักจะอนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหอพัก ดังนี้

- โคมไฟฟ้า

- เตารีดไฟฟ้า

- หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

- พัดลม

- เครื่องเป่าผม / เครื่องหนีบผม

- กระติดน้ำร้อนชนิดตัดไฟอัตโนมัติ

- วิทยุเทปขนาดไม่เกิน 50 วัตต์

- คอมพิวเตอร์ อนุญาตให้ใช้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น โดยอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ประกอบไปด้วย 1. CPU 2 . แป้นพิมพ์ 3. เครื่องพิมพ์ 4 . จอคอมพิวเตอร์ 5. เมาท์

 

การลาออกนอกหอพัก (ค้างคืน)

• การขออนุญาตลาออกนอกหอพัก (ค้างคืน) ในช่วงวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะต้องมี ผู้ปกครอง มาเป็นผู้ลงชื่อ หรือมีหลักฐานอื่นๆ จากผู้ปกครอง ซึ่งงานหอพักจะพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป เท่านั้น

• อนุญาตให้นักศึกษาลาออกนอกหอพัก (ค้างคืน) ได้ไม่เกิน 3 วัน ต่อสัปดาห์ (เฉพาะศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์) ในกรณีนักศึกษาขออนุญาตด้วยตนเอง

• การขออนุญาตออกนอกหอพัก จะต้องทำเรื่องลาออกนอกหอพักตามแบบฟอร์มที่หอพักกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

• ทุกครั้งการลาออกนอกหอพัก (ค้างคืน) จะต้องลงชื่อในสมุดเข้า - ออก หอพักทุกครั้ง