งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
Maejo University dormitory

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างจากผลกระทบแผ่นดินไหว โดย บริษัท ช.วิศว์กิจการร่วมค้า จำกัด ซึ่งเริ่มการซ่อมแต่ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และจะมีการตรวจรับงานวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ หอพักนานาชาติชาญกสิกิจ หอพักเทพนฤมิตร หอพักวัฒนศิลป์ หอพักศรีเกษตร และ หอพักรัตมา จำนวนงบทัังสิ้น 900,500 บาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล