งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Maejo University dormitory

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

งานหอพัก   กองพัฒนานักศึกษา   สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

อธิการบดี

 

รองอธิการ / ผู้ช่วยอธิการ

 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

หัวหน้างานหอพัก

                                                          ที่ปรึกษาหอพัก

 

ฝ่ายประสานงาน     ฝ่ายธุรการประจำหอพัก     ฝ่ายช่างเทคนิค     ฝ่ายภูมิทัศน์

                                                                                                                    คณะกรรมการหอพัก