งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Maejo University dormitory

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสำคัญแก่หอพักนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ให้บริการการพักอาศัยที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอนในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สังคมและพัฒนาการทางด้านอื่น ๆ และในปัจจุบันได้มีนโยบายเน้นหนักในเรื่องหอพักนักศึกษา คือ หอพักนักศึกษาจะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแหล่งของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (Living and Learning Center) มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะการให้บริการหอพักให้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณลักษณ์ ๖ ประการ ดังนี้

  • ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ดี (Human ware)
  • ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดองค์การ (Organ ware)
  • ความรู้ความเข้าใจและติดตามข่าวสารของโลกได้ทันการ (Info ware)
  • ความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ (Techno ware)
  • ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม (Social ware)
  • ความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถนำเอาพื้นฐานทางด้านการเกษตรมาปรับใช้ในอนาคตได้

 

ปรัชญา

ปรัชญา

ให้บริการและดูแลนักศึกษา เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

หอพักร่มรื่น สดชื่นด้วยสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมด้วยบริการ

พันธกิจ

พันธกิจ

ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัย สะดวกและสบาย เพื่อเอื้อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางสังคม และทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมและที่พักให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ( Living , Learning and Caring Cening )